ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ

More: ಪೆರು , ಬ್ರೆಜಿಲ್ , ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ , ಕೊಲಂಬಿಯಾ , ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ , ಈಕ್ವೆಡಾರ್ , ಚಿಲಿ , ಪನಾಮ , ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ , ವೆನೆಜುವೆಲಾ , ಹೊಂಡುರಾಸ್ , ಬೆಲೀಜ್ , ನಿಕರಾಗುವಾ , ಉರುಗ್ವೆ