ಕೆರಿಬಿಯನ್

More: ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ , ಜಮೈಕಾ , ಬಹಾಮಾಸ್ , ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ , ಕ್ಯೂಬಾ , ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ , ಅರುಬಾ , USVI , ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ , ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ , ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ , ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು , ಆಂಗ್ವಿಲ್ಲಾ , BVI